รู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของกลุ่ม
  นโยบายและแผน สพป.จบ.1

ชอบมากที่สุด
ชอบมาก
ชอบปานกลาง
ควรปรับปรุง
ควรปรับปรุงที่สุด


  
    แสดงผล Poll ทั้งหมด