นางสาวพจนารถ แก้วมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผน
 
นางเมษา ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
 
นางอุมาพร จรัลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
     
นายธนัท พัฒนภิรมย์
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายมารุต สุทโธการ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวแสงนภา สมคำ
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
งานธุรการ
   
นางสาวศรัณยภัทร บำรุงพันธ์
เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
งานธุรการ
   
     
 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.