นายมนตรี  ทัดเทียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

มอบนโยบายในการจัดการศึกษา ดังนี้

      1. นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาในการเข้าถึงทรัพยากร
สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
      2. นักเรียนทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องและ
สื่อสารได้ตามมาตรฐานหลักสูตรโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ภายใน 1 ปี
      3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของหลักสูตร มีคุณธรรม ทักษะอาชีพ ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถและ
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามศักยภาพ
5. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และยังยืน


 

วิสัยทัศน์ (Vision)
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


พันธกิจ (Mission)
          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
          2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับสากล
          3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
          4. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
          5. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  2. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาภาคบังคับทุกคน มีการพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล
  5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเน้นการทำงานแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ค่านิยม (Values)
  C : Check โปร่งใส
  H : Hand แลกเปลี่ยนเรียนรู้
  A : Act มุ่งสู่คุณภาพ
  N : Network ขยายฐานความรู้
  1 : Excellent สู่ความเป็นเลิศ

อัตลักษณ์ (Indentity)
        “มีจิตบริการ ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์”

กลยุทธ์ (Strategy)

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับทุกประเภท
  กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาให้ทั่วถึงและได้รับโอกาส
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

   

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.