แนวทางการดำเนินงาน

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่

ด้านล่างของหน้าเป็นปุ่มเพื่อดำเนินการต่อหรือย้อนกลับ

รายงานผลติดตามการดำเนินงานโครงการตามไตรมาส

รายงานผลติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [1] [2]