นายมนตรี  ทัดเทียม
 
 
 
 
 
น.ส.พจนารถ  แก้วมณี

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม
กลุ่มนโยบายและแผนสพป.จบ.1