10 พฤษภาคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 ประชุมรับฟัง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (70%) และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียน 2/2560 (๓๐%) ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน สพป.จบ.1

25 เมษายน 2561 นางสาวพจนารถ แก้วมณี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มนโยบายและแผน
ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

11 มกราคม 2561 นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)