เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงแรม นิวแทรเวล บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี :
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย คือ จันทบุรี ตราด และสระแก้ว

      พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 27 จังหวัด 105 อำเภอ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการศึกษาด้านเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมการสร้างนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างการพัฒนางานด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ในส่วนของจังหวัดภาคตะวันออกของไทย มีอาณาเขตที่ติดกับประเทศกัมพูชา รวม 3 จังหวัด : จันทบุรี 2 อำเภอ คือ อำเภอโป่งน้ำร้อน และสอยดาว, สระแก้ว 4 อำเภอ คือ อำเภอคลองหาด ตาพระยา อรัญประเทศ และโคกสูง, ตราด 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองตราด บ่อไร่ และคลองใหญ่ ● เน้นการนำ "โอกาสและจุดแข็ง" มาสร้างวิสัยทัศน์ในการผลิต "นักเรียนชายแดน" ที่มีศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ปูพรมเร่งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ โดยเน้นการนำ “โอกาสและจุดแข็งชายแดน” มาสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการผลิต “นักเรียนชายแดน” ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ให้โครงการปฏิบัติต่าง ๆ เป็นรูปธรรม จับต้องได้ มีเกณฑ์ตัวชี้วัด เห็นผลชัดเจนในระยะเวลารวดเร็ว และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
 

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.