23 สิงหาคม 2560 นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดศึกษาดูงาน ณโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1และการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา สู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายโสภณ ธิพึง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมต้อนรับและนำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

      ศึกษาหลักธรรมสำหรับผู้บริหารและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 
# ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.