21 สิงหาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และการบริหารเครือข่ายสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วงเช้า นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บรรยายพิเศษการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
 

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.