การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นี้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนขนาดเล็ก
 
   

        

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.