สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับการดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการ   ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ. 2544 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 เป็นผู้บริหาร และ
แบ่งงานออกเป็น 8 กลุ่มงาน ตามประกาศตามกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 และเพิ่มเติม (ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 109 วันที่ 14 กันยายน 2553) ดังนี้

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล
  3. กลุ่มนโยบายและแผน
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
  6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
  7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  8. หน่วยตรวจสอบภายใน
  9. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ตั้ง

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1  ตั้งอยู่เลขที่  1  ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี  บนเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน

 

 

หลังที่  1     แบบอาคารสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด 3 ชั้น เป็นอาคารคอนกรีต

    ชั้นแรก  เป็นห้องปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  หน่วยตรวจสอบภายใน และห้องปฏิบัติงานของ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จำนวน 3 ห้อง

    ชั้นสอง  เป็นห้องปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ห้องปฏิบัติงานของ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน 
และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

    ชั้นสาม  เป็นห้องประชุม  และห้องปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จำนวน 1 ห้อง


หลังที่ 2      แบบอาคารสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ 2 ชั้น  เป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก

    ชั้นแรก  เป็นห้องปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

    ชั้นสอง เป็นห้องปฏิบัติงานของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 2 ห้อง  และห้องปฏิบัติงานของ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

 

    อาคารพัสดุ                              จำนวน  2  หลัง

    โรงจอดรถ                                 จำนวน  3  หลัง

    อาคารศูนย์สื่อเพื่อการศึกษา        จำนวน  1  หลัง

    เบอร์โทรศัพท์  039 – 321088

    Website :                           http: //www.chan1.go.th

 
 
 

Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1
เลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์. 039-321088 โทรสาร.039-324212

ออกแบบและพัฒนาโดย ธนัท พัฒนภิรมย์ © 2017 All rights reserved.